Category Archives: Uncategorized

Falowniki Lenze i510 – przegląd dostępnych funkcji

W artykule przedstawimy najważniejsze funkcje i właściwości falowników LENZE serii i510 podzielone według ich rodzaju – np. funkcje sterowania napędem, funkcje silnikowe, funkcje aplikacyjne, funkcje monitoringu pracy przemiennika, funkcje diagnostyczne oraz sieciowe.

Sterowanie silnikiem

 • Sterowanie skalarne V/f z charakterystyką liniową lub kwadratową,
 • Sterowanie bezczujnikowe wektorowe (SLVC),
 • Funkcje oszczędzania energii (VFCeco),

Funkcje silnikowe

 • Lotny start,
 • Kompensacja poślizgu,
 • Hamowanie DC,
 • Pomijanie częstotliwości,
 • Automatyczna identyfikacja parametrów silnika,
 • Podbijanie napięcia,

Funkcje aplikacyjne

 • Regulator procesowy,
 • Możliwość konfiguracji własnego menu najcześciej wykorzystywanych funkcji przez użytkownika,
 • S-kształtne rampy przyśpieszania,
 • Potencjometr silnika,
 • Elastyczna konfiguracja wejść / wyjść cyfrowych,
 • Kontrola dostępu,
 • Automatyczny restart,
 • Sekwencer

Monitoring

 • Zwarcie
 • Doziemienie,
 • Przeciążenie falownika,
 • Przeciążenie silnika,
 • Zanik fazy,
 • Utyk silnika,
 • Przekroczenie maksymalnego prądu silnika,
 • Przekroczenie maksymalnego momentu silnika,
 • Monitoring prędkości silnika,
 • Utrata obciążenia,

Diagnostyka

 • Pamięć historii błędów,
 • Logi pracy napędu,
 • Informacja o stanie falownika za pomocą diód LED,
 • Angielski i niemiecki język menu,

Sieć

 • CANopen
 • Modbus
Falownik LENZE i510 - funkcje

Falownik LENZE i510 – funkcje

Reklamy

Ciekawostka – wymagania dla kabli silnikowych i zasilających w USA

W tym artykule jako ciekawostkę przedstawimy wymagania dla kabli silnikowych stosowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Kable silnikowe

Na terenie USA jako kable silnikowe należy stosować kable typu MC o pancerzu ciągłym z falistego aluminium z uziemieniem symetrycznym lub z ekranowaniem (przykładowe nazwy handlowe kabli silnikowych typu MC: „Philsheath”, „Gardex”, „CLX”).

Kable zasilające

W przypadku kabli zasilających wymogiem jest aby miały one znamionową temperaturę pracy równą 75 stopniom Celsjusza, co odpowiada 167 stopniom Fahrenheita. Kable spełniające te wymagania są dostarczane między innymi przez producentów: Belden, LAPPKABEL oraz Pirelli.

Kanały kablowe

Należy prowadzić osobne kanały kablowe dla kabla silnikowego, zasilającego, kabla rezystora hamowania oraz przewodów sterujących. Dodatkowo w jednym kanale kablowym nie należy prowadzić więcej niż jednego okablowania silnika od więcej niż jednego napędu.

Kable silnikowe i zasilające

Kable silnikowe i zasilające

Falowniki DELTA C2000

Najważniejsze zalety i funkcjonalności falowników serii C2000 firmy Delta Electronics.

 • Zwiększenie sprawności silnika w typowych aplikacjach

Dzięki ulepszonemu sterowaniu wektorowemu bezczujnikowemu (SVC) falowniki C2000 oferują lepszą kontrolę momentu oraz krótszy czas odpowiedzi, które są istotnymi parametrami np. w aplikacjach dźwigowych.

Aplikacje dźwigowe - falowniki Delta C2000

Aplikacje dźwigowe – falowniki Delta C2000

 • Funkcja bezpiecznego Stopu

Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa przemienniki VFD-C2000 zaprojektowano zgodnie z wymaganiami norm EN954-1, EN60204-1 oraz IEC6158.

 • Wysoka wydajność przy wykorzystaniu sterowania zorientowanego polowo

W trybie FOC+PG (ang. Field Oriented Control) falowniki C2000 są w stanie osiągnąć 200% momentu znamionowego już przy bardzo niskich prędkościach obrotowych silnika. Opisywana seria przemienników to najlepszy wybór dla aplikacji wymagających precyzyjnego sterowania pozycją oraz prędkością jak np. sterowania pracą maszyn drukujących.

Sterowanie FOC w falownikach C2000

Sterowanie FOC w falownikach C2000

 • Ulepszona reakcja na zmiany obciążenia

Inżynierowie firmy Delta Electronics zadbali by falowniki C2000 właściwie i szybko reagowały na nagłe zmiany obciążenia i w odpowiedzi na nie generowały odpowiedni moment obrotowy dzięki sterowaniu FOC.

 • Innowacyjna technologia PID

Poza tradycyjnym sterowaniem PI przemienniki C2000 oferują również sterowanie PDFF – pozwalające na uniknięcie prze regulowania oraz zmniejszenie czasu odpowiedzi.

Regulacja PID w falownikach Delta C2000

Regulacja PID w falownikach Delta C2000

Prądy upływnościowe w układach z falownikami

W układach napędowych, w których skład wchodzą przemienniki częstotliwości mogą pojawić się tzw. prądy upływnościowe, które będą przepływać przez wejście i wyjście falownika, kondensatory układu pośredniego oraz pojemność silnika. Prąd upływnościowy jest sumą prądu upływu do ziemi oraz międzyfazowych prądów upływu, zaś jego wartość zależy od częstotliwości nośnej falownika oraz od pojemności rozproszonych.

Prądy upływu mogą powodować problemy z prawidłową pracą maszyn i urządzeń poprzez fałszywe wyzwalanie zabezpieczeń nadprądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych. Przepisy prawne dotyczące stosowanie zabezpieczeń różnicowoprądowych w układach napędowych z przemiennikami częstotliwości nie są dokładnie doprecyzowane, jak również specjaliści nie mają jednoznacznej opinii dlatego też decyzję o stosowaniu lub nie stosowaniu wyłączników różnicowoprądowych należy podjąć indywidualnie  zależności od realizowanego projektu.

Zgodnie z tym co napisaliśmy wcześniej że prądy upływnościowe zależą od częstotliwości nośnej falownika oraz od pojemności rozproszonych istnieje kilka sposobów ich ograniczenia:

 • Zmniejszenie częstotliwości nośnej przemiennika skutkuje zmniejszeniem prądów upływu, jednak powoduje ono również wzrost hałasu związanego z pracą silnika,
 • Zmniejszenie pojemności rozproszonych można zrealizować poprzez zmniejszenie długości przewodów silnikowych,
 • Większą pewność działania urządzeń sterowanych przez przemienniki można uzyskać stosując odpowiednie rodzaje zabezpieczeń nadprądowych i różnicowoprądowych dostosowanych do współpracy z urządzeniami energoelektronicznymi.

 

falownik iG5A - firmy LSiS

Falownik (przemiennik częstotliwości) LG/LSiS iG5A

Falownik EURA E800 – zadawanie częstotliwości zadajnikiem i zmiana kierunku obrotów

W tym artykule opiszę sposób podłączenia do falownika Eura E800 samoprzylepnego zadajnika częstotliwości  ZAD-V oraz przełącznika, którego zadaniem będzie zmiana kierunku obrotów silnika podłączonego do przemiennika częstotliwości.

Zgodnie ze schematem zamieszczonym w instrukcji falownika samoprzylepny zadajnik podłączamy w następujący sposób:

 • przewód czerwony zadajnika do zacisku „10V” falownika,
 • przewód biały do zacisku „GND”,
 • przewód żółty do zacisku „AI1”

Następnie podłączamy przełącznik, w taki sposób by zwierał on odpowiednio z sobą zaciski „OP3” oraz „CM” dla uruchomienia obrotów silnika w przód, „OP4” oraz „CM” dla uruchomienia obrotów silnika w tył.

eura e800 schemat

Schemat przemiennika częstotliwości EURA E800

 

Kolejnym krokiem jest ustawienie odpowiednich funkcji w falowniki, tak by głównym źródłem częstotliwości był sygnał napięciowy z zadajnika, zaś źródłem polecenia startu do przodu i w tył były zaciski falownika. Zakładając że dysponujemy falownikiem z przywróconymi ustawieniami fabrycznymi, wówczas wystarczy jedynie ustawić odpowiednie wartości dla dwóch funkcji:

 • „F203” – główne źródło częstotliwości – ustawiamy na wartość „1” – zewnętrzne źródło analogowe w zakresie 0 – 10V,
 • „F208” – tryb sterowania – ustawiamy na wartość „1” – sterowanie 2-przewodowe z listwy sterującej,

Ostatnim etapem jest odpowiednie ustawienie zworki określającej tryb sterowania „PNP” lub „NPN”, w naszym przypadku, gdy dokonaliśmy podłączenia przełącznika w sposób jak na schemacie powyżej należy ustawić „NPN”.

połączenie eura e800 - zadajnik i przełącznik

Falownik EURA E800 z podłączonym przełącznikiem i zadajnikiem samoprzylepnym

Układ gwiazda-trójkąt

Przy rozruchu bezpośrednim, silnik pobiera z sieci  prąd dużo większy (prąd rozruchowy silnika) od jego wartości znamionowej  In. Zastosowanie układu gwiazda-trójkąt jest jednym ze sposobów rozruchu silników indukcyjnych a co za tym idzie jednym ze sposobów zmniejszenia prądu rozruchowego. W przypadku układu gwiazda-trójkąt przy podaniu napięcia na silnik uzwojenie stojana jest załączone w gwiazdę. Wtedy prąd rozruchowy jest 3-krotnie mniejszy ale i moment rozruchowy jest 3-krotnie mniejszy. Gdy prędkość obrotowa silnika ustali się, to znaczy gdy prędkość obrotowa będzie bliska prędkości synchronicznej  następuje automatyczne przełączenie uzwojenia stojana w trójkąt. Wówczas silnik rozpędza się do wartości nominalnej. Napięcie linii zasilającej powinno być takie same jak napięcie znamionowe silnika połączonego w trójkąt. Największą zaletą zastosowania układu gwiazda-trójkąt jest zmniejszenie czasu działania prądów udarowych, które prowadzą do nagrzewania się uzwojeń silnika.

Wyłączniki silnikowe LG/LS typu MMS

Wyłączniki silnikowe LG/LS typu MMS służą do zabezpieczania przed zwarciami, przeciążeniami i asymetrią faz 3-fazowych silników elektrycznych do mocy 45kW oraz dla obciążeń prądem znamionowym do 100A. Przy wyborze wyłącznika należy zwrócić uwagę na zakres nastawy prądu w odpowiednich typach. Produkowane są w trzech rozmiarach obudów. Wyłączniki te poprzez odpowiednie połączenie kładu trzech faz szeregowo mogą zabezpieczać również silniki 1-fazowe. Posiada wyzwalacz termiczny, który służy do zabezpieczania przeciążeniowego silnika oraz wyzwalacz elektromagnetyczny do zabezpieczania zwarciowego. Chwilowa zdolność zwarciowa wyłącznika to  13*Ie max co pozwala na dokonywanie bardzo ciężkich rozruchów i mają zdolność zwarciową aż do 100kA. Wyłączniki silnikowe MMS-32 posiadają 16 zakresów prądowych członu termicznego i występują w dwóch rodzajach napędu załączającego aparat: napęd obrotowy – typ MMS-32H oraz napęd przełączny – typ MMS-32S.

Pozostałe parametry wyłączników MMS
– max. częstość załączania: 25/h
– kompensacja temperatury zewnętrznej
– zabezpiecza przed błędem fazy
– nastawialne zabezpieczenie termiczne
– temperatura pracy od -20 do +60 C
– szerokość 45mm do zakresu 32A, 55mm do 63A i 70mm do 100A
– trzy pozycje pracy: ON-OFF-TRIP (dla rozmiaru 100)
– zabezpieczenie przez załączeniem
– możliwość testu zadziałania
– stopień ochrony IP20
– montaż na szynie DIN 35mm2
– szerokie możliwości osprzętu dodatkowego